Láss, ítélj, cselekedj - az alapmódszer.

Van valami különös egy JOC vezető elhivatottságában. Isten arra hív el bennünket, hogy egy különleges küldetés mellett kötelezzük el magunkat, a jelen talán legfontosabb missziója, a munkásság és a munkásifjúság megmentése mellett. (J. Cardijn)

A JOC- módszer abból a szilárd meggyőződésből indul ki, hogy minden fiatalnak egyedülálló elhivatottsága, személyesen beteljesítendő küldetése van. Ezt a személyes missziót elsősorban a mindennapi életében valósítja meg, és ez semmivel sem helyettesíthető. E misszió felfedezésében jelentős lépés a fiatal meghívása a mozgalom által szervezett akciókban, eseményeken és találkozókon való részvételre.

A háttér

Ez egy gyakorlati iskola, a képzés iskolája, melyben megtanulnak látni, ítélni és megőrizni teljes életük apostoli értékét, ez minden szempontból, minden részletében a legegyszerűbb és legmindennapibb dolog. (J. Cardijn)

A JOC alapítója, Joseph Cardijn alkotta meg és fejlesztette ki az eredeti módszert, melynek segítségével a mozgalom beteljesíthette hivatását: ily módon a fiatalok átalakíthatják életüket.

Ez a módszer az élet felülvizsgálata (vagy a LÁSS, ÍTÉLJ, CSELEKEDJ módszer).

Azok az igazságok a forrásai, amelyek a JOC alapját képezik:

  • minden fiatal az Isten képére teremtetett,
  • és értékes Isten szemében,
  • a fiatalok életében ez nem mindig jelenik meg, maguk a fiatalok képesek változtatni a helyzetükön.

A módszer az átalakulás módszere.

  • Ez egy olyan eszköz, melynek segítségével a fiatalok növekedhetnek és fejleszthetik magukat, mellyel befolyásolhatják és megváltoztathatják környezetüket.
  • Isten országáért tevékenykedő aktivistákat képez, akik személyes példaadásukkal képesek másokat vezetni és bevonni őket akcióikba.
  • Keresztény módszerként olyan fiatal apostolok képzésének hatékony eszköze, akik képesek érzékelni a Szentlélek működésének jeleit a munka világában, és tanúságot tesznek hitükről barátaik és munkatársaik között a hétköznapokban.

A módszer sokat kíván a fiataloktól. Arra indítja őket, hogy legyenek kevésbé én-központúak, hogy „a mozgalom értem van” állapotából „a mozgalom értem, barátaimért és minden munkástestvéremért van” állapotába fejlődjenek.

Az élet felülvizsgálata hiteles egyházélményt nyújt a fiataloknak. Új utakat kínál a keresztény közösségi léthez, mely viszonyítási pontként szolgál életükben, ugyanakkor jó lehetőség arra is, hogy aktívan bekapcsolódjanak a közösség munkájába.

A módszer alkalmazhatósága az élményeknek és reflexióknak egy kis csoportban való megosztásától a cselekvés ösztönzőjeként a mindennapi életig terjed.

Az élethelyzetek világosabb megértéséből és ezeknek a hittel való kapcsolatából tevődik össze.

Magában foglalja a helyes döntések végrehajtását és a tett felülvizsgálatát. A mozgalom tagjai számára ez egy életforma, és nem egyszerűen egy stratégia vagy módszer valamely cél elérése érdekében. A módszer három egyszerű, ám mélyreható lépésből áll: LÁSS,- ÍTÉlJ,- CSELEKEDJ.

LÁSS!

A JOC nem a fiatalok általános gondjaiból, vagy a róluk szóló elméletből indul ki.

A JOC- módszer első lépését a fiatalok életére, az általuk átélt aktuális eseményekre irányuló szoros figyelem képezi. Ezek az események alkotják ugyanis azokat a helyzeteket, amelyekben ők élnek, és amelyek meghatározzák az életüket.

Ebben a fázisban megosztjuk egymással a számunkra és munkatársaink számára sajátos, tényszerű, legújabb és személyes, aktuális tapasztalatainkat. Ez a fázis, amelyben nyitottak vagyunk az élet valóságára, abban a meggyőződésben gyökerezik, hogy minden fiatal élete értékes, és hogy Isten, az Ő Lelke által munkálkodik az életükben. Segítjük egymást annak érdekében, hogy ezen események részleteinek és jelentésének felfedezésével mélyebb megértéshez juthassunk.

Megvizsgáljuk a történtek közvetett és közvetlen okait is.

Megfigyeljük és próbáljuk megérteni a rájuk és másokra való hatásait. Ez a lépés a JOC-ot a mai fiatalok valódi életéhez köti, hiszen a JOC kiindulópontját maguk a fiatalok képezik. Az ő időszerű tapasztalataik, aggodalmaik és küzdelmeik mindig figyelmünk középpontjában lesznek.

ÍTÉLJ!

Ebben a második lépésben összehasonlítjuk azt, amit megteszünk, és ami megtörténik azzal, amit meg kellett volna tennünk, és aminek meg kellett volna történnie. Megbeszéljük az első lépésben szerzett tapasztalatainkkal kapcsolatos helyes és helytelen vonatkozásokat.

Ekkor osztjuk meg egymással és ismerjük fel hitünket és meggyőződésünket. Kinyitjuk a Szentírást, és megpróbálunk kapcsolódási pontot keresni Isten szava (különösen az Evangéliumok szerinti) és a saját tapasztalataink között, annak érdekében, hogy felismerjük, hogyan ösztönöz, irányít és próbál meg Jézus tanítása és példája bennünket napjainkban.

Ez a lépés a JOC számára a fény és ösztönzés, az igazságosság és erő forrását jelenti. Lehetővé teszi számunkra, hogy a tapasztalatainknak jelentést adjunk, célja legyen a cselekedeteinknek, segít kiértékelni az életünket, a bennünket körülvevő helyzeteket, és azokat a változtatásokat, amelyekre szükségünk van. Ez egy olyan eszköz, amely által kiformálódik és megpróbáltatik az öntudatunk. Lehetőség arra, hogy felismerjük és elfogadjuk Isten jelenlétét és cselekedeteit az életünkben és a barátaink életében. Egy olyan pillanat, amely összeköt bennünket az első hitvallók tanúságtételével, hitünk megvallására késztet, valamint imádsághoz és ünnepléshez vezet. Hozzásegít bennünket Krisztus evangéliumának felfedezéséhez és elmélyítéséhez.

CSELEKEDJ!

Ebben a lépésben, a „Láss!” és „Ítélj!” következményeként megbeszéljük és eldöntjük azokat a cselekvéseket, amelyeket akár egyénileg, akár együtt végre tudunk hajtani. Keressük azokat a módokat, ahogyan elkötelezhetjük magunkat arra a küzdelemre, hogy az evangéliumok fényében méltósággal éljünk, és hogy más fiatalokat is erre bátorítsunk. Együtt keressük azt, hogyan juthatunk túl a ránk nehezedő nehézségeken, és hogyan tudunk válaszolni a felmerült kérdésekre. Segítjük egymást cselekedeteink és Isten szeretete jeleinek megértésében.

Ez a lépés a formálódás hatékony eszközét biztosítja: a cselekvést. Ez azt jelenti, hogy a JOC- csoportok többek, mint csupán valamely vitacsoport, ötletforrás, vagy az evangéliumról gondolkodó csoport. Ez a csoport nemcsak hogy megvitatja az evangéliumot, gondolkodik és elmélkedik róla, hanem cselekszik is, és a cselekedetek által a fiatalok megismerik, és kifejlesztik a képességeiket. Minden cselekedet, legyen az bármennyire kicsi és látszólag jelentéktelen is, a jövőbeli megértés és elkötelezettség magja.

A cselekvés felülvizsgálata

A cselekvési szakasz kiegészítése érdekében felülvizsgáljuk az eddigi cselekedeteket. Leírjuk az eddigi cselekedeteket, és feljegyezzük, mit értünk el eddig, melyek voltak a nehézségek, és mit kell még tennünk. Segítjük egymást a cselekedetek céljának és hatásának értékelésében. Buzdítjuk egymást a megpróbáltatások elviselésére. A másokra gyakorolt hatás képességére összpontosítunk. Próbáljuk meglátni a cselekedeteinkben jelenlévő királyság jeleit és felismerni az élő Jézus Krisztust napjainkban.

Mindezek kiegészítik a JOC- módszer lépéseit, és egy következő „Láss!” forrásai lehetnek. Olyan alkalom ez számunkra, amelynek során értékelhetjük azt, amit megkíséreltünk és elértünk, a cselekedetek által bekövetkezett személyes változásainkat, felfedezhetjük a képességeinket, és rádöbbenhetünk arra, hogy szerepünk van a társadalomban.

Ha egy cselekedet felülvizsgálata elmarad, az el fogja veszíteni jelentőségét, és a fejlődéshez való hozzájárulását.

Formálás: 

Csatolás: